דף הביתאיך לומדיםקורסיםתקנוןהמלצותאמצעי תשלוםצור קשר
אנגלית מדוברת
הכנה לבגרות
אנגלית לחט''ב
למתחילים
מכינה אקדמאית
 
לימוד אנגלית מהבית
 
לנוחותכם מפורטת תוכנית הקורס בהמשך.
 
תוכן הקורס:
 
התחלה 

1. Letters
2. Have / Has
3. Noun: singular / plural forms
4. Noun: countable / uncountable
5. To be (Present form): affirmative statements
6. To be (Present form): negative statements
7. Indefinite articles a / an

חלק 1
זמן הווה פשוט
1. Present Simple
2. Adding s in the third person singular: spelling rules
3. Present Simple:negative statements
4. Definite and Indefinite articles (a, an, the) - Part I
5. Imperative
6. There is / There are in Present Simple
7. Spelling rules for adding s in the third person singular: verbs ending in sh and o.
8. Possessive pronouns

חלק 2
זמן הווה פשוט - המשך
1. Present Simple of the verb to be: questions
2. There is / There are (Present form): questions
3. Nouns ending in fe.
4. Much / Many
5. Negative questions
6. Possessive cases of English pronouns
7. Another / Other

חלק 3
זמן עתיד פשוט
1. Future Simple: affirmative statements
2. Future Simple: negative statements
3. Future Simple: questions
4. To have to: future form
5. Present Simple for Future

חלק 4
פעלים מודאלים
1. Modal verbs (Present form): affirmative statements
2. Modal verbs: negative statements
3. Modal verbs: questions
 
חלק 5
זמן הווה ממושך
1. Present Progressive: affirmative statements
2. Present Progressive: negative statements
3. Present Progressive: questions
4. To be going to
5. Present Progressive: stative verbs
6. Numbers

חלק 6
1. Both / Either / Neither
 
חלק 7
1. Adverbs
 
חלק 8
1. am / is / are + infinitive: affirmative statements
2. am / is / are + infinitive: negative statements
3. am / is / are + infinitive: questions
4. To have got a
5. To have got to
6. Short answers
7. To be able to: Present form
8. To be able to: Future form
9. To be able to (Future form): affirmative statements
10. To be able to (Future form): negative statements
11. To be able to (Future form): questions
 
חלק 9
זמן עבר פשוט
1. Past Simple: affirmative statements
2. Past Simple: negative statements
3. Past Simple: questions
4. The verb to be: Past form, affirmative form
5. The verb to be: Past form, negative form
6. The verb to be: Past form, questions
7. Short answers in Past form

חלק 10
זמן עתיד בעבר
1. Future in the Past
2. Modal verbs: Past (affirmative) form
3. Modal verbs (Past form): negative statements
4. Modal verbs (Past form): questions
5. Had to: affirmative statements
6. Had to: negative statements
7. Had to: questions
8. Was / Were + infinitive
9. Definite and Indefinite articles (a, an, the) - Part II

חלק 11
1. Would
2. Would rather (Present form): affirmative statements
3. Would rather: negative statements
4. Would rather (Past form): affirmative statements
5. Would rather (Past form): negative statements
6. Had better: affirmative statements
7. Had better: negative statements

חלק 12
זמן עתיד ממושך
1. Future Progressive: affirmative statements
2. Future Progressive: negative statements
3. Future Progressive: questions

חלק 13
משפטי תנאי 1
1. Conditional 1: if
2. Conditional 1: When / as soon as etc.
3. Conditional 1: with should
4. Conditional 1: with Imperative
 
חלק 14
משפטי תנאי 2
1.Conditional 2
2. Zero conditional
 
חלק 15
1. Adjectives: Comparative and Superlative Forms (Part I)

חלק 16
1. Adjectives: Comparative and Superlative Forms (Part II)
 
חלק 17
1. Adverbs: Comparative and Superlative Forms
 
חלק 18
זמן עבר ממושך
1. Past Progressive: affirmative statements
2. Past Progressive: negative statements
3. Past Progressive: questions
 
חלק 19
ב
1. Present Perfect Simple: affirmative statements
2. Present Perfect Simple: negative statements
3. Present Perfect Simple: questions
 
חלק 20
זמן הווה מושלם ממושך
1. Present Perfect Progressive: affirmative statements
2. Present Perfect Progressive: negative statements
3. Present Perfect Progressive: questions
4. Definite and Indefinite articles (a, an, the) - Part III
 
חלק 21
זמן עבר מושלם פשוט
זמן עבר מושלם ממושך
1. Past Perfect Simple: affirmative statements
2. Past Perfect Simple: negative statements
3. Past Perfect Simple: questions
4. Past Perfect Progressive: affirmative statements
5. Past Perfect Progressive: negative statements
6. Past Perfect Progressive: questions

חלק 22
זמן עתיד מושלם פשוט
1. Future Perfect Simple: affirmative statements
2. Future Perfect Simple: negative statements
3. Future Perfect Simple: questions
 
חלק 23
משפטי תנאי 3
1. Condional 3
2. Conditionals: mixed statements
 
חלק 24
1. Gerund - Part I
2. Gerund - Part II
3. Gerund - Part III
4. Gerund - Part IV
 
חלק 25
זמן סביל
1. Passive Tense - Part I
2.Passive Tense - Part II
3. Passive Tense - Part III
4. Passive Tense - Part IV
5. Participial adjectives, noun / adjectives endings
6. verb, endings

חלק 26
1. Reported Speech - Part I
2. Reported Speech - Part II
3. Reported Speech - Part III
 
חלק 27
1. Tag questions
2. Other constructions

© Copyright 2017 vipteacher.co.il - All rights reserved. Web Build and Design and SEO v2.5 !